تمامی دوره های غیر رایگان به صورت حضوری برگزار می شود.